Thảm Nhi Long

Loại thư viện: Model AIHouse
Dung lượng file: 55.62 KB

Vật liệu:

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng phần mềm AiHouse để mở file.
Đăng nhập phần mềm tại https://www.aihouse.com, chọn menu Open local và mở file SWJ này ra. Chọn các model sản phẩm trong đó và click biểu tượng hình Ngôi sao để thêm vào Hộp yêu thích (Favorite). Khi nào cần sử dụng, chỉ cần vào Hộp yêu thích để lấy model ra đưa vào bản vẽ.

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.